ข้อห้ามของความรัก


โดย Webmaster วันที่ 23 ส.ค. 2555 23:32 น. อ่านไป 94,440 ครั้ง

 อย่ า รั ก . . . เ พ ร า ะ ส ง ส า ร

 เ ข า รู้ ค ง ท ร ม า น ใ จ


อ ย่ า รั ก . . . เ พี ย ง คิ ด ว่ า ล อ ง ๆ ค บ ไ ป

 แ ต่ เ ธ อ จ ง เ ชื่ อ ใ จ ใ น ตั ว เ ข า


อ ย่ า รั ก . . . เ พ ร า ะ เ พื่ อ น ว่ า ดี

 เ พ ร า ะ ค น ค น นี้ อ า จ ไ ม่ ไ ด้ รั ก เ ร า

 แ ต่ รั ก เ พ ร า ะ เ ธ อ รั ก เ ข า

แ ล ะ มั่ น ใ จ จ ะ ก้ า ว ไ ป ด้ ว ย กั น


 อ ย่ า รั ก . . . เ พี ย ง คิ ด ว่ า พ อ ค บ ไ ด้

 ถ้ า เ ข า ไ ม่ ใ ช่ ค น ที่ เ ธ อ ฝั น


 อ ย่ า รั ก . . . เ พี ย ง แ ค่ ฆ่ า เ ว ล า ไ ป วั น ๆ

 เ พ ร า ะ เ ธ อ กำ ลั ง ฆ่ า ค น ค น นั้ น ใ ห้ ค่ อ ย ๆ ต า ย

 
อ ย่ า รั ก ถ้ า หั ว ใ จ เ ธ อ กำ ลั ง ก ล้ำ ก ลื น

 เ พ ร า ะ เ ธ อ ค ง ไ ม่ อ า จ ฝื น ให้ ค ว า ม รั ก มี ค ว า ม สุ ข ไ ด้

 
อ ย่ า รั ก ค น ที่ ผ่ า น เ ข้ า ม า แ ล้ ว ผ่ า น ไ ป

แ ต่ จ ง รั ก ค น ที่ เ ธ อ ห ยุ ด เ ข า ไ ว้ ด้ ว ย รั ก

 
อ ย่ า รั ก แ ล ะ รี บ จ ะ ผู ก พั น

 ถ้ า ค น ๆ นั้ น เ ธ อ พึ่ ง รู้ จั ก

 
อ ย่ า ป ล่ อ ย ใ จ . . . ใ ห้ รั ก ใ ค ร ง่ า ย ๆ นั ก

 จ ง ดู ใ จ กั น สั ก พั ก ก่ อ น จ ะ เ ชื่ อ ใ จ

 
อ ย่ า รั ก . . . ใ ค ร ห ล า ย ๆ ค น

 เ พ ร า ะ ไ ม่ มี ใ ค ร ท น เ ป็ น ร อ ง ไ ด้

 แ ต่ รั ก ค น ที่ เ ธ อ พ ร้ อ ม จ ะ ใ ห้ เ ข า ทั้ ง หั ว ใ จ

แ ล ะ พ ร้ อ ม จ ะ เ คี ย ง ข้ า ง กั น ไ ป . . . ชั่ ว นิ รั น ด ร์ ถ้าคุณทำได้ดังนี้คุณก็จะไม่เป็นทุกข์กับความรัก


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top