คำนวณส่วนสูงเด็ก

การวัดความเจริญเติบโตในเด็กแต่ละคนว่าปกติหรือไม่ เราจะสามารถทำได้ ด้วยการเปรียบเทียบกับอัตราการเจริญเติบโตของเด็กคนอื่นๆ ทั้งน้ำหนักและส่วนสูงที่คิดเป็นร้อยละหรือที่เรียกกันว่า “เปอร์เซ็นต์ไทล์” ที่เป็นเส้นกราฟบนตารางการเจริญเติบโต (แยกเป็นเด็กหญิงและเด็กชาย) โดยจะมีบันทึกอยู่ในสมุดบันทึกการฉีดวัคซีนของลูกน้อย และสามารถดูได้จากกราฟหรือตารางในหน้าเพจนี้ หรือใช้โปรแกรมคำนวณส่วนสูงเด็กที่เราเตรียมไว้ให้ โดยใส่เพศ วันเดือนปีเกิด และส่วนสูงปัจจุบันลงไป โปรแกรมจะแสดงส่วนสูงที่เหมาะสม รวมทั้งพล็อตลงในกราฟให้ดู เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบส่วนสูงของเด็กของคุณกับค่ามาตรฐานได้อย่างง่ายดาย


โปรแกรมคำนวณส่วนสูงเด็ก

เพศ
วัน เดือน ปี เกิด
ส่วนสูงปัจจุบัน
ซม. (cm.)
ผลการคำนวณ
อายุ
ปี
เดือน
วัน
ส่วนสูงที่เหมาะสม
ซม.
กราฟแสดง ส่วนสูงเด็กหญิง อายุ 0-36 เดือน (0-3 ปี)
กราฟแสดง ส่วนสูงเด็กชาย อายุ 0-36 เดือน (0-3 ปี)
กราฟแสดง ส่วนสูงเด็กหญิง อายุ 3-19 ปี
กราฟแสดง ส่วนสูงเด็กชาย อายุ 3-19 ปี

ส่วนสูงเด็ก อายุ 0-36 เดือน (0-3 ปี)

ส่วนสูงของทารกแรกเกิดจะมากหรือน้อยมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น พันธุกรรม ความแข็งแรงของตัวอ่อน โภชนาการ และสิ่งแวดล้อมของแม่ โดยส่วนสูงจะมากหรือน้อยจะมีผลส่วนหนึ่งจากอายุครรภ์เมื่อแรกคลอดที่แตกต่างกันออกไปด้วยเช่น เด็กที่คลอดเมื่อมีอายุครรภ์ได้ 36 สัปดาห์จะมีส่วนสูงแรกคลอดที่ไม่เท่ากับทารกที่คลอดเมื่อมีอายุครรภ์ได้ 40 สัปดาห์ เป็นต้น

ซึ่งนอกจาก ส่วนสูงของเด็กทารกเมื่อแรกเกิดแล้ว เราจะรู้ได้ว่าลูกตัวโตแค่ไหน ด้วยการเปรียบเทียบกับอัตราการเจริญเติบโตของเด็กทั่วไป ทั้งส่วนสูงและส่วนสูงที่คิดเป็นร้อยละหรือที่เรียกกันว่า “เปอร์เซ็นต์ไทล์” ที่เป็นเส้นกราฟบนตารางการเจริญเติบโต (แยกเป็นเด็กหญิงและเด็กชาย) โดยจะมีบันทึกอยู่ในสมุดบันทึกการฉีดวัคซีนของลูกน้อย หรือกราฟด้านบนในหน้าเพจนี้ เมื่อนำส่วนสูงของลูกเราไปเทียบในกราฟแล้ว เราจะรู้ได้ว่าลูกเราโตหรือเล็กแค่ไหนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของเด็กทั้งประเทศ

เด็กที่มีส่วนสูงต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (P10) (หมายถึงมีเด็กอยู่ 100 คน จะมีเด็ก 90 คนที่ตัวโตกว่าลูกของเรา) จะถือว่าเป็นเด็กที่ตัวเล็ก
เด็กที่มีส่วนสูงต่ำกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (P25) (หมายถึงมีเด็กอยู่ 100 คน จะมีเด็ก 75 คนที่ตัวโตกว่าลูกของเรา) จะถือว่าเป็นเด็กที่ตัวค่อนข้างเล็ก (ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ หากสูงกว่า P10)
เด็กที่มีส่วนสูงสูงกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (P75) (หมายถึงมีเด็กอยู่ 100 คน จะมีเด็ก 75 คนที่ตัวเล็กกว่าลูกของเรา) จะถือว่าเป็นเด็กที่ตัวค่อนข้างใหญ่
เด็กที่มีส่วนสูงสูงกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (P90) (หมายถึงมีเด็กอยู่ 100 คน จะมีเด็ก 90 คนที่ตัวเล็กกว่าลูกของเรา) จะถือว่าเป็นเด็กที่ตัวใหญ่
เด็กที่มีส่วนสูงระหว่าง 10 – 90 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (P10-P90) ก็จะถือได้ว่าเป็นเด็กที่มีส่วนสูงตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติ

โดยสามารถดูตารางแสดงส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของเด็ก ในช่วงอายุ 0-36 เดือน (0-3 ปี) ที่กราฟด้านบน หรือตารางด้านล่างนี้

ส่วนสูงเด็ก อายุ 0-36 เดือน

ตารางแสดงส่วนสูงเด็ก อายุ 0-36 เดือน (0-3 ปี) (P10-P90)

อายุ หญิง ชาย
0 เดือน 47.8 - 54.0 ซม. 49.0 - 54.5 ซม.
1 เดือน 50.5 - 57.0 ซม. 51.8 - 57.5 ซม.
2 เดือน 53.3 - 59.9 ซม. 54.7 - 60.5 ซม.
3 เดือน 56.0 - 62.9 ซม. 57.5 - 63.5 ซม.
4 เดือน 57.8 - 65.1 ซม. 59.4 - 65.8 ซม.
5 เดือน 59.7 - 67.4 ซม. 61.3 - 68.0 ซม.
6 เดือน 61.5 - 69.6 ซม. 63.2 - 70.3 ซม.
7 เดือน 63.0 - 71.4 ซม. 64.8 - 72.1 ซม.
8 เดือน 64.5 - 73.2 ซม. 66.5 - 74.0 ซม.
9 เดือน 66.0 - 75.0 ซม. 68.1 - 75.8 ซม.
10 เดือน 67.2 - 76.4 ซม. 69.4 - 77.4 ซม.
11 เดือน 68.5 - 77.8 ซม. 70.8 - 79.1 ซม.
12 เดือน 69.7 - 79.2 ซม. 72.1 - 80.7 ซม.
13 เดือน 70.8 - 80.4 ซม. 73.2 - 81.9 ซม.
14 เดือน 71.9 - 81.6 ซม. 74.3 - 83.0 ซม.
15 เดือน 73.0 - 82.8 ซม. 75.4 - 84.2 ซม.
16 เดือน 73.9 - 83.8 ซม. 76.3 - 85.2 ซม.
17 เดือน 74.8 - 84.7 ซม. 77.1 - 86.3 ซม.
18 เดือน 75.7 - 85.7 ซม. 78.0 - 87.3 ซม.
19 เดือน 76.5 - 86.5 ซม. 78.8 - 88.3 ซม.
20 เดือน 77.4 - 87.2 ซม. 79.5 - 89.2 ซม.
21 เดือน 78.2 - 88.0 ซม. 80.3 - 90.2 ซม.
22 เดือน 78.9 - 88.8 ซม. 81.0 - 91.1 ซม.
23 เดือน 79.5 - 89.5 ซม. 81.6 - 91.9 ซม.
24 เดือน 80.2 - 90.3 ซม. 82.3 - 92.8 ซม.
25 เดือน 80.9 - 91.0 ซม. 82.9 - 93.5 ซม.
26 เดือน 81.5 - 91.8 ซม. 83.6 - 94.3 ซม.
27 เดือน 82.2 - 92.5 ซม. 84.2 - 95.0 ซม.
28 เดือน 82.8 - 93.3 ซม. 84.8 - 95.7 ซม.
29 เดือน 83.4 - 94.0 ซม. 85.3 - 96.4 ซม.
30 เดือน 84.0 - 94.8 ซม. 85.9 - 97.1 ซม.
31 เดือน 84.6 - 95.6 ซม. 86.5 - 97.8 ซม.
32 เดือน 85.2 - 96.4 ซม. 87.0 - 98.5 ซม.
33 เดือน 85.8 - 97.2 ซม. 87.6 - 99.2 ซม.
34 เดือน 86.4 - 97.9 ซม. 88.1 - 99.9 ซม.
35 เดือน 87.1 - 98.7 ซม. 88.5 - 100.5 ซม.
36 เดือน 87.7 - 99.4 ซม. 89.0 - 101.2 ซม.

ส่วนสูงเด็ก อายุ 3-19 ปี

ส่วนสูงของเด็กจะมากหรือน้อยมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น ส่วนสูง พันธุกรรม โภชนาการ ความแข็งแรงหรือผิดปกติของร่างกาย โดยเราจะรู้ได้ว่าลูกตัวโตแค่ไหน ด้วยการเปรียบเทียบกับอัตราการเจริญเติบโตของเด็กทั่วไป ทั้งส่วนสูงและส่วนสูงที่คิดเป็นร้อยละหรือที่เรียกกันว่า “เปอร์เซ็นต์ไทล์” ที่เป็นเส้นกราฟบนตารางการเจริญเติบโต (แยกเป็นเด็กหญิงและเด็กชาย) โดยจะมีแสดงในกราฟด้านบนและตารางด้านล่างในหน้าเพจนี้ เมื่อนำส่วนสูงของลูกเราไปเทียบในกราฟแล้ว เราจะรู้ได้ว่าลูกเราโตหรือเล็กแค่ไหนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของเด็กทั้งประเทศ

เด็กที่มีส่วนสูงต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (P10) (หมายถึงมีเด็กอยู่ 100 คน จะมีเด็ก 90 คนที่ตัวโตกว่าลูกของเรา) จะถือว่าเป็นเด็กที่ตัวเล็ก
เด็กที่มีส่วนสูงต่ำกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (P25) (หมายถึงมีเด็กอยู่ 100 คน จะมีเด็ก 75 คนที่ตัวโตกว่าลูกของเรา) จะถือว่าเป็นเด็กที่ตัวค่อนข้างเล็ก (ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ หากสูงกว่า P10)
เด็กที่มีส่วนสูงสูงกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (P75) (หมายถึงมีเด็กอยู่ 100 คน จะมีเด็ก 75 คนที่ตัวเล็กกว่าลูกของเรา) จะถือว่าเป็นเด็กที่ตัวค่อนข้างใหญ่
เด็กที่มีส่วนสูงสูงกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (P90) (หมายถึงมีเด็กอยู่ 100 คน จะมีเด็ก 90 คนที่ตัวเล็กกว่าลูกของเรา) จะถือว่าเป็นเด็กที่ตัวใหญ่
เด็กที่มีส่วนสูงระหว่าง 10 – 90 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (P10-P90) ก็จะถือได้ว่าเป็นเด็กที่มีส่วนสูงตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติ

โดยสามารถดูตารางแสดงส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของเด็ก ในช่วงอายุ 3-19 ปี ที่กราฟด้านบน หรือตารางด้านล่างนี้

ส่วนสูงเด็ก อายุ 3-19 ปี

ตารางแสดงส่วนสูงเด็ก อายุ 3-19 ปี (P10-P90)

อายุ หญิง ชาย
3 ปี 87.7 - 99.4 ซม. 89.0 - 101.2 ซม.
4 ปี 94.5 - 107.2 ซม. 96.3 - 108.0 ซม.
5 ปี 101.0 - 114.8 ซม. 102.2 - 115.5 ซม.
6 ปี 106.8 - 121.3 ซม. 107.8 - 122.4 ซม.
7 ปี 112.0 - 127.0 ซม. 113.2 - 128.3 ซม.
8 ปี 116.5 - 133.0 ซม. 118.0 - 133.8 ซม.
9 ปี 121.4 - 139.5 ซม. 122.0 - 139.0 ซม.
10 ปี 126.3 - 146.6 ซม. 126.2 - 144.5 ซม.
11 ปี 131.8 - 153.0 ซม. 130.8 - 150.2 ซม.
12 ปี 138.3 - 157.5 ซม. 135.8 - 157.0 ซม.
13 ปี 143.0 - 160.8 ซม. 141.3 - 165.0 ซม.
14 ปี 146.0 - 163.0 ซม. 147.8 - 170.5 ซม.
15 ปี 147.8 - 164.1 ซม. 154.3 - 174.0 ซม.
16 ปี 148.9 - 164.7 ซม. 158.2 - 176.2 ซม.
17 ปี 149.6 - 165.0 ซม. 160.6 - 177.5 ซม.
18 ปี 150.0 - 165.0 ซม. 161.5 - 178.0 ซม.
19 ปี 150.0 - 165.0 ซม. 161.5 - 178.0 ซม.
References
  • - National Growth References for Children Under 20 Years of Age. 1999. Nutrition Division, Department of Health, Ministry of Public Health, Thailand.

คำนวณอื่นๆ


คำนวณ BMI
คำนวณ BMI
โปรแกรมคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)
คำนวณ VAT
คำนวณ VAT
โปรแกรมคำนวณ VAT (คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม) หลากหลายรูปแบบ
คำนวณน้ำหนักเด็ก
คำนวณน้ำหนักเด็ก
โปรแกรมคำนวณน้ำหนักเด็ก ที่ดีที่สุด มีกราฟเปรียบเทียบ
คำนวณส่วนสูงเด็ก
คำนวณส่วนสูงเด็ก
โปรแกรมคำนวณส่วนสูงเด็ก มีกราฟเปรียบเทียบ ทุกช่วงอายุ
เว็บไซต์นี้ใช้ cookie เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รายละเอียด